Pravidlá

 

Účastníci hry

 

Hráči

Počas hry môžu byť na ihrisku z každého družstva súčasne maximálne 6 hráči, z toho iba jeden brankár. 

Aby rozhodca mohol začať hru, každé družstvo musí mať aspoň 3 hráčov v poli a brankára v predpísanej výstroji (a to najneskôr 5 minút po predpísanom začiatku zápasu), alebo bude konečný výsledok 5:0 pre družstvo, ktoré splnilo tieto podmienky. Počas zápasu musí byť každé družstvo schopné hrať na ihrisku aspoň s 3 hráčmi, alebo bude zápas ukončený a konečné skóre bude 5:0 pre družstvo, ktoré sa neprevinilo. Alebo pokiaľ by dosiahnuté skóre bolo výhodnejšie, bude konečným výsledkom skutočné skóre zápasu. 

Striedanie hráčov

Striedanie hráčov sa môže vykonávať kedykoľvek počas zápasu a bez obmedzenia počtu striedaní. 

Striedania musia byť vykonané v priestore pre striedanie vlastného družstva. Hráč opúšťajúci ihrisko musí prekračovať mantinel, než môže striedajúci vstúpiť na hraciu plochu. Zranený hráč opúšťajúci ihrisko v inom mieste ako v priestore pre striedanie smie byť nahradený až po prerušení hry. 

 Zvláštne pravidlá pre brankárov

 Všetci brankári musia byť označení v zápise o stretnutí.

Hráč označený ako brankár sa nesmie v rovnakom zápase zúčastniť hry ako hráč v poli s hokejkou. Ak z dôvodu zranenia alebo vylúčenia musí byť brankár nahradený hráčom z poľa, má družstvo maximálne 3 minúty na jeho výmenu a vybavenie. Tieto 3 minúty nesmú byť použité na rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise o stretnutí spoločne s časom výmeny. 

Pokiaľ brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli, dočasne bez hokejky, pokiaľ sa nevráti späť.

Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť jeho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska. Brankár však smie vo vlastnom veľkom bránkovisku vyskočiť. Čiary sa považujú za súčasť veľkého bránkoviska.

 Zvláštne pravidlá pre kapitánov družstiev

Každé družstvo musí mať kapitána, ktorý je označený v zápise o zápase.

 Výmena kapitána družstva je povolená iba v prípade zranenia, ochorenia, alebo vylúčenia do konca zápasu a musí byť zaznamenaná spolu s časom zmeny v zápise o zápase. Nahradený kapitán už nesmie v rovnakom zápase vykonávať túto funkciu.

Len kapitán družstva má právo rozprávať s rozhodcami a zároveň má povinnosť s nimi spolupracovať.

Pokiaľ kapitán hovorí s rozhodcami, musí sa tak však diať vhodným spôsobom. Vylúčený kapitán stráca právo hovoriť s rozhodcami pokiaľ nimi nie je oslovený a jeho družstvo nemá počas tejto doby žiadnu inú možnosť komunikovať s rozhodcami, s výnimkou toho, kedy požiadajú o time out.

 Výstroj

 Výstroj hráčov

 Všetci hráči v poli musia mať na sebe dresy skladajúce sa z trička a trenírok.

 Všetci hráči v poli musia mať úplne rovnaké dresy. Dresy družstva môžu mať akékoľvek farebné kombinácie Pokiaľ rozhodca usúdi, že družstvá nemôžu byť na základe dresov od seba vzájomne rozoznané, hosťujúce družstvo sa musí prezliecť. Všetci brankári musia mať na sebe tričko a dlhé nohavice.

 Všetky dresy musia byť očíslované.

 Dresy sú očíslované rôznymi celými číslami, jasne viditeľnými arabskými číslicami. Tričká môžu mať akékoľvek čísla od 1 až do 99 vrátane.

 Všetci hráči musia mať športovú obuv.

Zvláštny výstroj brankára

Brankár nesmie používať hokejku.

Brankár smie používať akékoľvek ochranné pomôcky, ale žiadne určené k chytaniu striel.

Brankár smie používať helmu a tenké rukavice. Všetky látky lepivé alebo ovplyvňujúce trenie sú zakázané. V bránke či na nej nesmú byť ponechané žiadne predmety.

Zvláštny výstroj kapitána družstva

Kapitán družstva musí mať na paži kapitánsku pásku.

Páska je nosená na ľavom rukáve a musí byť jasne viditeľná. Nie je dovolené používať lepiacu pásku ako kapitánsku.

Osobné vybavenie hráčov

Hráč na sebe nesmie mať osobné vybavenie, ktoré by mohlo spôsobiť zranenie.

Osobné vybavenie zahŕňa ochranné a zdravotné pomôcky, retiazky, hodinky, náušnice a pod. Rozhodca určí, čo sa môže považovať za nebezpečné. Okrem elastickej čelenky bez uzlov nie je dovolené žiadne vybavenie hlavy. Všetky druhy dlhých nohavíc sú hráčom v poli zakázané.

Voľný úder

Hráči brániaceho družstva okamžite a bez výzvy rozhodcu zaujmú postavenie aspoň 3 m od loptičky, vrátane hokejky.

 

Loptička musí byť rozohraná hokejkou a musí byť zasiahnutá, nie ťahaná či zdvíhaná.

 

Hráč uskutočňujúci voľný úder sa nesmie dotknúť loptičky druhý raz, pokiaľ sa loptičky nedotkne iný hráč alebo výstroj iného hráča.

 

Z voľného úderu je možné priamo streliť gól.

Priestupky trestané voľným úderom

Pokiaľ hráč zasiahne, blokuje, zdvihne alebo kopne do súperovej hokejky.

Ak zdvihne hráč v poli čepeľ hokejky nad úroveň pásu v náprahu vzad pred zasiahnutím loptičky, alebo pri došvihu vpred po údere loptičky. To platí aj pre falošné údery, kedy hráč bez loptičky iba naznačí strelu. Vysoký došvih je dovolený, ak nie je iný hráč v tesnej blízkosti a ak nehrozí nebezpečie zranenia. Úrovňou pásu sa myslí úroveň pásu hráča pri vzpriamenom postoji.

Ak hrá hráč, alebo sa snaží hrať akoukoľvek časťou hokejky alebo nohou nad úrovňou kolien. Zastavenie loptičky stehnom nie je považované za hru nad úrovňou kolien, pokiaľ to nie je považované za nebezpečné. Za úroveň kolien sa pokladá úroveň kolien pri vzpriamenom postoji.

Ak vloží hráč svoju hokejku, chodidlo či nohu medzi súperove nohy či chodidlá.

Pokiaľ hráč v poli ovládajúci loptičku alebo v snahe ju získať strká alebo tlačí súpera inak než ramenom na rameno

Ak hráč pri vedení loptičky, či v snahe získať loptičku alebo lepšie postavenie, nabehne alebo vrazí chrbtom do súpera, alebo zabráni súperovi v pohybe zamýšľaným smerom.

Ak kopne hráč v poli loptičku 2x za sebou, bez toho aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča či vybavenia iného hráča. To je považované za priestupok, iba pokiaľ hráč podľa názoru rozhodcu kopol loptičku 2x úmyselne.

Ak príjme hráč prihrávku nohou od spoluhráča v poli. To je považované za priestupok, iba pokiaľ je prihrávka podľa názoru rozhodcov úmyselná.

Prihrávka nohou brankárovi sa nepovažuje za gólovú situáciu a nemôže po nej nasledovať trestné strieľanie.

Ak je hráč z poľa v malom bránkovisku.Hráčovi v poli je dovolené prebehnúť malé bránkovisko, pokiaľ podľa názoru rozhodcov nie je ovplyvnená hra a brankárovi nie je bránené v hre. Ak je brániaci hráč pri voľnom údere súpera v malom bránkovisku alebo v bráne, bude vždy nariadené trestné strieľanie. Hráč v poli sa nachádza v malom bránkovisku, pokiaľ sa dotýka akoukoľvek časťou svojho tela plochy vnútri malého bránkoviska. Pokiaľ má hráč v poli v území malého bránkoviska iba hokejku, nie je to považované za prítomnosť v malom bránkovisku. Čiary sú súčasťou malého bránkoviska.

Pokiaľ hráč úmyselne posunie súperovu bránku.

Pokiaľ hráč v poli pasívne bráni brankárovi pri vyhadzovaní. Za priestupok sa považuje, iba pokiaľ je hráč vo veľkom bránkovisku, alebo bližšie ako 3 m od brankára, merané od miesta, kde brankár získa kontrolu nad loptičkou. Pasívne znamená neúmyselne, alebo ak sa nestačí hráč uhnúť.

Ak vyskočí hráč v poli a zastaví tak loptičku. Za výskok sa považuje, pokiaľ hráč oboma chodidlami opustí povrch hracej plochy. Beh nie je považovaný za výskok. Hráč smie preskočiť loptičku, pokiaľ sa jej nedotkne.

Pokiaľ brankár pri vyhadzovaní celkom opustí veľké bránkovisko. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje, pokiaľ sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska. Čiary patria k veľkému bránkovisku.

Ak vyhodí alebo ak kopne brankár loptičku za stredovú čiaru. Toto sa pokladá za priestupok iba pokiaľ sa loptička nedotkla hracej plochy, mantinelu, iného hráča alebo vybavenia iného hráča, než sa dostala za stredovú čiaru. Loptička musí prekročiť stredovú čiaru celým objemom.

Ak je vhadzovanie, rozohranie či voľný úder nesprávne uskutočnený alebo zámerne zdržovaný.

Ak má brankár loptičku pod kontrolou dlhšie ako 3 sekundy. Ak položí brankár loptičku na plochu a znova ju zdvihne, je toto považované za kontrolu loptičky po celú dobu.

Pokiaľ brankár príjme prihrávku od spoluhráča. Toto sa považuje za priestupok iba pokiaľ bola prihrávka rozhodcami považovaná za úmyselnú. Prihrávka brankárovi sa nepovažuje za gólovú situáciu a nemôže po nej nasledovať trestné strieľanie.

Keď hráč zdržuje hru.

Trestné strieľanie

Trestné strieľanie bude nariadené proti družstvu, ktoré sa previnilo priestupkom vedúcim k trestnému strieľaniu.

 

Trestné strieľanie sa vykonáva zo stredového bodu.

 

Všetci hráči, mimo brániaceho brankára a hráča vykonávajúceho trestné strieľanie, musia byť na svojich hráčskych laviciach po celú dobu vykonávania trestného strieľania. Pri začiatku trestného strieľania je brankár na bránkovej čiare.

 

Brankár nesmie byť nahradený hráčom z poľa. Ak sa previní brankár počas vykonávania trestného strieľania, bude nariadené nové trestné strieľanie a uložený príslušný trest. Pokiaľ sa počas trestného strieľania previní iný hráč potrestaného družstva, bude nariadené nové trestné strieľanie a priestupok bude pokladaný za sabotáž hry.

 

Hráč vykonávajúci trestné strieľanie musí mať počas celého trestného strieľania loptičku neustále v pohybe vpred. Počet úderov nie je obmedzený. Akonáhle brankár tečuje loptičku, hráč vykonávajúci trestné strieľanie sa nesmie znovu dotknúť loptičky počas tohoto trestného strieľania.

 

Hrací čas je zastavený počas celého trestného strieľania.

 

Potrestaný hráč musí byť počas trestného strieľania na trestnej lavici.

Priestupky trestané 2 minútovým vylúčením

Pokiaľ hráč, v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, zasiahne, blokuje, zdvíha alebo kopne do súperovej hokejky.

Ak sa previní hráč nebezpečnou hrou hokejkou. To platí i pre nekontrolovaný náprah, došvih, nebo zdvíhanie hokejky nad súperovu hlavu, pokiaľ je toto považované za nebezpečné či rušivé pre súpera.

Ak sa účastní sa hry hráč v poli bez hokejky.

Ak si vyzdvihne hráč hokejku z iného miesta než z vlastného priestoru pre striedanie.

Ak opomenie hráč v poli zobrať svoju zlomenú alebo spadnutú hokejku z ihriska a odniesť ju do vlastného priestoru pre striedanie.

Ak bráni aktívne protihráč brankárovi pri vyhadzovaní. Toto je považované iba za priestupok iba ak je protihráč vo vnútri veľkého bránkoviska, alebo od brankára bližšie než 3 m, merané od miesta kde brankár získal kontrolu nad loptičkou. Aktívne znamená nasledovať brankára, alebo snahu získať loptičku hokejkou.

Ak poruší hráč pravidlo 3 m počas uskutočňovania rozohrávky alebo voľného úderu. Toto neplatí pre situáciu, kedy sa počas vykonávania rozohrávky alebo volného úderu hráč snaží dostať do správnej pozície. Ak sa sformuje družstvo obranný múr v nedovolenej vzdialenosti, bude potrestaný iba jeden hráč.

Ak hrá alebo ak zastavuje hráč v poli loptičku v ľahu alebo v sede. Toto zahŕňa aj zastavovanie či hranie loptičky oboma kolenami alebo jednou rukou na podlahe, okrem ruky držiacej hokejku.

Pokiaľ hráč v poli zastaví alebo hrá loptičku rukou, pažou, alebo hlavou.

Ak príde k nesprávnemu striedaniu. Hráč opúšťajúci ihrisko musí prekračovať mantinel, než smie na ihrisko vstúpiť striedajúci hráč. Ak nie je toto dodržané, trest je udelený iba pokiaľ to ovplyvnilo hru. Za zlé striedanie sa tiež považuje, ak vystrieda hráč v inom mieste než vo vlastnom priestore pre striedanie. Potrestaný bude hráč vstupujúci na ihrisko.

Ak hrá družstvo s príliš veľa hráčmi na ihrisku. Potrestaný bude iba jeden hráč.

Ak vykonáva hráč opakované priestupky trestané volným úderom. Toto zahrnuje kratšie i dlhšie časové obdobie.

Pokiaľ družstvo systematicky prerušuje hru menšími priestupkami, vedúcimi k voľným úderom. Toto platí tiež keď družstvo počas krátkej doby spácha niekoľko menších priestupkov. Hráč, ktorý sa previnil ako poslední, odslúži trest

Ak zdržuje hráč úmyselne hru. To platí i pre zahodenie, či odnášanie loptičky hráčom previneného družstva počas prerušenia, úmyselné blokovanie loptičke proti mantinelu alebo bránke, alebo úmyselné ničenie loptičky.

Ak zdržuje družstvo sústavne hru. Pokiaľ sa podľa názoru rozhodcov družstvo chová tak, že by ho bolo možné potrestať, musí byť pokiaľ možno najskôr upozornený kapitán, než je uložený trest. Ak je uložený trest, kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý nie je v tom okamihu trestaný, aby odslúžil trest.

Ak protestuje hráč proti rozhodnutiu rozhodcov, alebo ak sú inštrukcie hráčom dávané rušivým alebo inak nevhodným spôsobom. To platí i v situácií ak spochybňuje kapitán neustále a bezdôvodne rozhodnutia rozhodcov. Protestovanie proti rozhodnutiam rozhodcov a nevhodný spôsob dávania pokynov hráčom sú považované za samovoľné a malé priestupky v porovnaní s nešportovým chovaním.

Ak používa hráč nesprávny dres. To zahŕňa i chýbajúcu časť dresu a priestupky týkajúce sa kapitánskej pásky. Priestupky týkajúce sa dresov vedú iba k jednému vylúčeniu pre družstvo za zápas. Všetky nesprávne vybavenia musia byť nahlásené.

        Trest vylúčenia na 5 minút

Ak strelí súper gól počas 5 minútového vylúčenia, trest nie je zrušený. 

 

Ak je päťminútové vylúčenie uložené v súvislosti s trestným strieľaním alebo odloženým trestným strieľaním, používajú sa tiež pravidlá o vylúčení v spojitosti s trestným strieľaním.

 

Priestupky trestané 5 minútovým vylúčením

Ak vykonáva hráč v poli násilné alebo nebezpečné údery hokejkou. To platí i v situácii, kedy hráč pri prehodení svojej hokejky cez súperovou hlavu zasiahne protihráča.

Ak hodí hráč hokejku alebo akoukoľvek časť svojej výstroje na ihrisku v snahe zasiahnuť loptičku.

Ak sa vrhne hráč na súpera alebo ho inak násilne napadne.

Pokiaľ hráč narazí, zhodí, alebo podrazí súpera na mantinel či bránku.

Ak vykonáva hráč opakovane priestupky vedúce k 2 min. trestu.

Osobný trest

Osobný trest postihuje iba hráča a preto smie byť v priebehu vylúčenia na ihrisku nahradený.


10 minútový osobný trest

Ak strelí súper gól počas 10 minútového osobného vylúčenia, trest nie je zrušený.

Priestupky trestané 2 minútovým vylúčením + 10 minútovým osobným trestom

Ak sa previní hráč nešportovým správaním. Nešportové správanie znamená urážajúce či neprimerané chovanie voči rozhodcom, hráčom, členom družstva, funkcionárom, alebo divákom, alebo akékoľvek simulovanie, predstieranie, či prihrávanie v snahe ovplyvniť rozhodovanie rozhodcov. Úmyselné kopnutie, zhodenie, alebo udretie do mantinelu, alebo bránky. Hádzanie hokejky, či iného vybavenia, aj behom prerušenia, alebo v priestore pre striedanie.

Vylúčenie do konca stretnutia

Hráč vylúčený do konca zápasu musí okamžite odísť do šatní a nesmie sa ďalej žiadnym spôsobom podieľať na zápase.

Po vylúčení do konca zápasu nasleduje vždy 5 minútové vylúčenie.

Kapitán určí hráča v poli, ktorý nie je v tej chvíli trestaný, aby odslúžil trest vylúčenia a prípadné tresty vylúčenia, ktoré boli skôr uložené hráčovi vylúčenému do konca zápasu a ešte neuplynuli.

Priestupky vedúce k vylúčeniu do konca zápasu

Ak sa zápasu účastní hráč neuvedený v zápise. 

Pokiaľ sa hráč previní pokračujúcim, alebo opakovaným nešportovým správaním.

Pokiaľ hráč v hneve zlomí hokejku, alebo zničí inú časť svojej výstroje.

Pokiaľ sa hráč previní hrubým nešportovým priestupkom. To zahŕňa akékoľvek nebezpečné, násilné, či nešportové priestupky považované za úmyselné, alebo nevyprovokované.

Ak sa hráč zúčastní šarvátky.

Pokiaľ sa hráč, bez toho aby striedal snaží hrať alebo hrá z priestoru pre striedanie.

Keď je z priestoru pre striedanie hádzaná výstroj počas hry.

Pokiaľ sa hráč, bez toho aby striedal snaží hrať alebo hrá z priestoru pre striedanie.

Keď sa hry zúčastní hráč, ktorý sa rovnakého zápasu zúčastnil ako brankár.

Ak hráč v poli používa chybnú, alebo spevnenú, či predĺženú hokejku.

Vylúčenie do konca stretnutia pozastavuje hráča i v nasledujúcom zápase.

Vylúčenie v spojitosti s trestným strieľaním

Ak je trestné strieľanie spôsobené priestupkom trestaným 2 minútovým vylúčením, vylúčenie bude zrušené, pokiaľ bolo trestné strieľanie premenené.

 

Ak je trestné strieľanie prerušené priestupkom brankára, bude priestupok brankára považovaný za príčinu nového trestného strieľania.

 

          Góly

Uznané góly

Gól je považovaný za uznaný, ak bol strelený správnym spôsobom a potvrdený vhadzovaním na stredovom bode.

Všetky uznané góly musia byť zaznamenané do zápisu o stretnutí spoločne s časom a čísmenom skórujúceho hráča a asistujúceho hráča. Za asistujúceho hráča je považovaný hráč rovnakého družstva podieľajúci sa priamo na strelenom góle. Ku každému gólu je zaznamenaná len jedna asistencia.

Uznaný gól nesmie byť neskôr zrušený.

Správne strelený gól

Pokiaľ prešla loptička celým objemom spredu bránkovú čiaru po správnom odohraní hokejkou hráča v poli.


To platí i pre situácie kedy:

Hráč brániaceho družstva posunul bránku mimo jej miesta a loptička prešla cez bránkovú čiaru spredu medzi značkami umiestnenia a pod pomyselným brvnom.

Ak bol vstrelený vlastný gól. Za vlastný gól sa považuje gól dosiahnutý hokejkou, alebo telom brániaceho hráča. Vlastný gól bude označený v zápise o stretnutí ako V.

Ak prešla loptička celým objemom spredu bránkovú čiaru potom, čo ju hráč brániaceho družstva usmernil svojou hokejkou alebo telom, poprípade ju hráč útočiaceho družstva neúmyselne usmernil svojím telom. 

Gól nie je považovaný za správne strelený, pokiaľ hráč útočiaceho družstva kopne úmyselne loptičku tesne predtým, ako ju nasmeruje do brány. Pokiaľ hráč strelí gól s nesprávnou hokejkou a priestupok je spozorovaný potom, čo loptička prekročí bránkovú čiaru, gól bude uznaný.

Nesprávne strelený gól

Ak sa dopustí útočiaci hráč tesne pred, alebo zároveň so strelením gólu priestupku vedúcemu k voľnému úderu alebo vylúčeniu. To zahŕňa i situáciu, kedy družstvo skóruje s príliš veľa hráčmi, alebo v prítomnosti vylúčeného hráča na hracej ploche poprípade ak posunie útočiaci hráč úmyselne bránku.

Ak usmernil útočiaci hráč loptičku úmyselne akoukoľvek časťou tela do súperovej bránky. Pretože to nie je považované za priestupok, hra bude obnovená vhadzovaním.

Ak prejde loptička bránkovú čiaru počas, alebo po signále.

Pokiaľ sa loptička dostane do bránky, bez toho aby prešla bránkovú čiaru spredu. Pokiaľ brankár hodí alebo kopne loptičku inak správnym spôsobom priamo do súperovej brány. Vzhľadom k tomu, že toto nie je považované za priestupok, bude hra obnovená vhadzovaním. Aby bol gól uznaný, musela by loptička tečovať iného hráča alebo vybavenie iného hráča.

Ak kopne útočiaci hráč v poli úmyselne loptičku a tá sa dostane do brány po tom čo sa dotkne iného hráča či vybavenia iného hráča. Pretože toto nie je považované za priestupok, bude hra obnovená vhadzovaním.

Ak sa odrazí loptička od rozhodcu priamo do brány

 Viac tu: https://florbalbanovce.webnode.sk/pravidla/

Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk